ÅPENHETSLOVEN

Som et ansvarlig selskap respekterer PK Entreprenør AS menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Gjennom våre medlemskap i Startbank, EBA, Fairplay Agder og Miljøfyrtårn har vi forpliktet oss til å benytte leverandører av varer og tjenester som sikrer oss mot arbeidslivskriminalitet. PK Entreprenørs arbeid med menneskerettigheter er forankret i ledelsen og implementert i våre kvalitetssystemer. Dette inkluderer blant annet selskapets standard avtalevilkår og informasjon til våre leverandører. 

Redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger finner du her: 

PKE_Åpenhetsloven 2022_signert.pdf

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Likestilling- og mangfoldsarbeidet i PK Entreprenør AS er forankret i og er en integrert del av selskapets retningslinjer, og inngår i selskapets kvalitetssystem, og følger det overordnede kvalitetssystemets prosesser for vedlikehold, oppfølging og kontinuerlig forbedring. Mangfold er viktig for alle som vil ha medarbeidere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn, og vi skal være en arbeidsplass som preges av respekt, toleranse og tillit. PK Entreprenør AS har et mangfoldig og bredt kundesegment og det er naturlig at dette gjenspeiles i måten selskapet er organisert og driver på. PK Entreprenør AS har nulltoleranse for diskriminering, og har fokus på å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og forfremmelse.

Redegjørelse for vårt likestillings- og mangfoldsarbeid leser du her: 

PKE_Likestillingsredegjørelse 2022_signert.pdf